อยากให้พระองค์ทรงพักผ่อน ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงงานหนัก โดยท่านประชวรโรคแพ้ภูมิตัวเอง

Advertisement
Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   พระองค์หญิงท่านทรงประชวรเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับ (โรคเดียวกับโรคพุ่มพวง) หลังจากที่พระองค์ทรงงานที่ต่างจังหวัดหลายๆวัน ทำให้พระหัตถ์บวม อีกทั้งหลายปีที่ผ่านมามีผลกระทบที่กระดูกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขณะนี้แพทย์รักษาพระองค์ได้ฉีดยาระงับอาการปวดอยู่ตลอดเวลา บางครั้งทำให้พระพักตร์มีอาการบวม แต่ก็ไม่ทรงหยุดพักผ่อนพระวรกาย ยังเสด็จลงพื้นที่ พอ.สว. ตามต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา

ทรงมีพระทัยเข็มแข็ง ไม่เคยกลัวต่อโรคที่ทรงประชวร มาวันนี้ทราบว่าพระอาการประชวรเริ่มกำเริบ ก็ได้แต่สวดมนต์ ภาวนา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุมินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุขิเต ทิสวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เค จะ ตัง อะภินันทิตวา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

ปะฮีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ
นายอาทิตย์ กรรณิการ์ (ครูเบิร์ด)
ผู้วาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

Loading...