องค์กรต้านโกงไทย ยกให้ “กองทัพบก” เป็นองค์กรที่โปร่งใสที่สุด คะแนนได้เต็มเกือบร้อย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Advertisements

โดยมีการมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมจำนวน 34 หน่วยงาน โดยประเภทของกรมหรือเทียบเท่า

ได้แก่ 1.กองทัพบก 97.96 คะแนน

2.กรมที่ดิน 95.99 คะแนน

3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

รัฐวิสาหกิจ 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 คะแนน 2.การกีฬาแห่งประเทศไทย 97.62 คะแนน 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 96.43 คะแนน ฯลฯ

Advertisements

เทศบาลตำบล 1.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 98.82 คะแนน 2. เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 98.32 คะแนน 3.เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย 97.31 คะแนน ฯลฯ

Loading...
Loading...