-

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ชิงลงมือก่อน!! สั่งเตรียมพร้อมดูแลประชาชนลำปางให้ปลอดภัย หลังมีกระแสโควิดระบาดรอบ 2

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำปาง เผยจากกรณี พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง และ กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นทหารอียิปต์ และลูกสาวอุปทูตซูดาน

Advertisements

วันนี้เลยลงนามทำหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 ก.ค.2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปหัวหน้าส่วนราชการต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ 13 พื้นที่ของ จ.ลำปาง สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน จ.ลำปาง ระบุว่า

Advertisements

ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจ.ระยอง เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคในพื้นที่ จ.ลำปาง ดังนี้

Advertisements

1.ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หากเดินทางไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ จ.ระยอง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามายัง จ.ลำปางให้สังเกตอาการ และดำเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบว่ามีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไปแพทย์โดยทันที สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ด้วย

Advertisements

2.ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ อำเภอทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอก ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และ จ.ระยอง ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ และจังหวัด โดยให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนออกตรวจเยี่ยม พร้อมกับให้ข้อแนะนำ ขออย่าออกเคหสถาน โดยกักกันตนเองไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

Advertisements

3.ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือปฏิบัติในการลงทะเบียน ลงลายมือชื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ระบบไทยชนะ) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!