-

ศรีสุวรรณ โพสต์เตือน ประชาชนปลดแอก ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้!! …ผิดกฎหมาย

วันที่ 16 สิงหามคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกมาระบุผ่านเพจส่วนตัว ถึงกรณีที่จะมีการนัดรวมตัวชุมนุมวันนี้ว่า กลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มประชาชนปลดแอก

Advertisements

ประกาศเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้มาร่วมชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเย็นวันที่ 16 ส.ค.นี้

รวมทั้งกลุ่มศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) ที่จะมาเข้าสังเกตการณ์การจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกดังกล่าว เพื่อจับผิดการขุมนุมด้วยนั้น

Advertisements

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การจัดชุมนุมดังกล่าว ไม่ว่าเป็นกลุ่มใด แม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 วรรคแรก บัญญัติไว้ แต่ในวรรคดังกล่าวรัฐธรรมนูญก็กำหนดข้อยกเว้นไว้ คือ “เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”

Advertisements

ในขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนด เพื่อป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การจัดการชุมนุมใดๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ถือว่า ผิดกฎหมายทั้งหมด

Advertisements

ดังนั้น ไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามไปจัดชุมนุม และขึ้นปราศรัยไม่ว่า ฯ จุดใด ย่อมผิดกฎหมายทั้งหมด และอาจจะต้องถูกตั้งข้อหาดังต่อไปนี้ อาทิ- ร่วมกันกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างในหมู่ประชาชนฯ

ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิด

– ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

Advertisements

– กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
– ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการจราจรฯ

– ร่วมกันวางหรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกระทำด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

– ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน

– ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

– ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!