-

เปิดขั้นตอน วิธีลงทะเบียนอย่างละเอียด!! [ รับเงิน 3,000 บาท โครงการ“คนละครึ่ง” ] อ่านให้ครบ ก่อนกดยืนยัน

วันที่ 16 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา

Advertisements

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับผู้ที่ “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” จะเข้าสู่หน้าของ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ดังนี้

กดลงทะเบียนได้ที่นี้  www.คนละครึ่ง.com

ขณะที่วิธีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

Advertisements

2.ได้รับเอสเอ็มเอส แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง + ติดตั้ง และ ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย ( ซึ่งอันนี้ ส่วนใหญ่น่าจะมีกันอยู่แล้ว หากคนมีอายุก็ให้ลูกหลาน ช่วยดูให้หน่อย )

4.ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ทุก 06.00 น.

5.เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

6.เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกดสแกนคิวอาร์โค้ด ร้านค้าถุงเงิน

7.เสร็จสิ้นการชำระเงิน

Advertisements

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจะต้องรอเอสเอ็มเอส ตอบกลับมายืนยันว่าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้สำเร็จ จากนั้น ผู้ได้รับสิทธิต้องไปยืนยันตัวตนผ่านกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ คือ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. พร้อมกันนี้ หากได้รับเอสเอ็มเอสแล้วไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที โดยสิทธิที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนกับผู้สนใจใหม่อีกครั้ง

Advertisements

สาระสำคัญของโครงการคนละครึ่ง

1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านค้า) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

(1) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล
(2) เป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) และ/หรือให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(3) ไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
(5) ไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Advertisements

1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

(1) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(5) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
(6) มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด

1.4 รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ประชาชนต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
(2) จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการฯ

Advertisements

(3) ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่างๆ
(4) ประชาชนจะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ในกรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ (23 ตุลาคม 2563) ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
(5) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!